Referat fra generalforsamlingen d. 26/10-2020.

 

Flagalleen afholdt generalforsamling tirsdag d. 26/10 2020 i Skødstrup Sognegård med deltagelse af 15 personer.

Hans-Georg Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse samt dagsorden var opfyldt efter foreningens vedtægter og generalforsamlingen var beslutningsdygtig

 BESTYRELSENS BERETNING:

Formand Torben Ravn Sørensen fortalte om årets udlejning som var præget af covid-19 situationen. Der har i det forløbne år kun været udlejet til Vosnæs Gods, Skødstrup Kirke samt Egnsarkivet/De Kreative. Der var aftalt udlejning for ca. kr. 7.000 til ED-Data, Skødstrup Sportsforening, Skødstrup Kirke samt Erhvervsforeningen. Udlejning var på ca. kr. 5.000 mod sidste års ca. kr. 11.000. Flagalleen har været ekstraordinært opsat d. 5. maj 2020 i anledning af 75 året for Danmarks befrielse. Flagalleen skulle have afholdt 50 års jubilæum i forbindelse med Open By Night d. 19. juni 2020. Dette måtte desværre aflyses og bestyrelsen har bestemt, at der ikke afholdes nyt jubilæumsarrangement. Der var aftalt leje af telt, musik m.m.. I forbindelse med jubilæet modtog Flagallen sponsorater fra Danbolig Risskov/Lystrup samt The Funkis House Compagny. Begge firmaer ville ikke have det sponserede beløb tilbage, hvilket Flagalleen er meget taknemmelige for.Der er i årets løb sket påkørsel af 2 flagstænger uden folk har givet sig til kende. På det seneste har vi oplevet, at der er personer der fjerner vore dæksler til flaghullerne. Det er yderst beklageligt, da der kan opstå farlige situationer for cykler, gående samt husdyr, hvis man træder i et ikke lukket flaghul. Hold venligst øje med det og giv bestyrelsen besked såfremt det sker.

Torben Ravn Sørensen rettede en tak til byens beboere for den store opbakning vi nyder når Flagalleen sættes op. En særlig tak til Restaurant Løgten for pizzaer, Åse fra Kastaniehuset for flere slikuddelinger samt for kontant påskønnelse til vore unge hjælpere. Endvidere en stor tak til fam. Carlsen for 50 års gratis opbevaring/husleje. Desuden en stor tak til bestyrelsen med ægtefæller, samt hjælpere og ungarbejdere. Der blev spurgt ind til udvidelse af Flagalleen. Torben oplyste, at man fortsat afventer kommunens anlæggelse af fortov fra Møllesvinget og ud til Vosnæsvej. En udvidelse ned mod rundkørslen vil ikke sker før en evt. flytning af byskilt.

Der har været en fremgang i medlemstallet fra  451 pr. 30/9-2019 og til 471 pr. 30/9-2020. Der er tilgang af 58 medlemmer samt en afgang på  38 ved udmeldelse/flytning samt manglende kontingentbetaling i 2 år. Der har været kontingentbetaling fra 398 medlemmer.

Medlemsfremgangen skyldes især opslag på Facebook-siden 8541 - borger til borger når Flagalleen har været oppe. Disse indlæg er foretaget af Uffe Fast og har haft stor opmærksomhed.

Der bliver i 2021 som i 2020 ialt 3 konfirmationsdage, hvilket kan give en udfordring i forbindelse med opsætning. Flagdagene blev oplyst for 2021 og fremgår af fanebladet på hjemmesiden.

REGNSKAB/KONTINGENT:

Kurt Rasmussen  fremlagde regnskabet der udviste et overskud på ca. kr. 28.000 af den ordinære drift. Ekstraordinære indtægter på kr. 8.200.  Samlet overskud ca. kr. 36.000. Den kontante egenkapital udgør ca. kr. 163.000.

Kontingentet blev for alle medlemstyper fastsat til uændret kr. 100,00 årligt.

Kontingentet kan betales via Mobilepay samt overførsel til bankkonto. 

VALG:

På valg var Uffe Fast og Kurt Rasmussen. Uffe Fast ønskede, at udtræde grundet fraflytning fra byen. Anders Brændstrup trådte ind i stedet for Uffe Fast og der var genvalg til Kurt Rasmussen. Bestyrelsen består desuden af Torben Ravn Sørensen, Bent Bjerglund samt Kim Andersen. Lissie Madsen blev genvalgt som suppleant. Gert Madsen og Knud Dahlerup blev genvalgt som revisor/revisorsuppleant.

EVT:

Der blev uddelt stor ros samt gavekort til Uffe Fast for hans tid i bestyrelsen. Ikke mindst Uffes store indsat i forbindelse med Facebook-opslag når Flagalleen var rejst.

Flagalleen har oprettet en frivillig liste til personer som vil være behjælpelig med opstilling af alleen på tider, hvor bestyrelsen ikke har mulighed for dette. Det vil især være Grundlovsdag samt Valdemarsdag når disse ikke falder på en week-end. Der er foreløbelig 7 personer tilmeldt. Vi hører gerne nærmere såfremt der er personer der vil stå til rådighed.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.